โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศิริศักดิ์  อินสา : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริศักดิ์ อินสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
099-0759397
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง : นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นางสาวสุวรรณี คลังกลาง : ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวสุวรรณี คลังกลาง
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธิเบศร์  เทพชมภู : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธิเบศร์ เทพชมภู
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงค์ บุญอาจ : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงค์ บุญอาจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกจร ดีสร้อย : พนักงานสูบน้ำ
นายกจร ดีสร้อย
พนักงานสูบน้ำ
นายนัฐพงษ์  พิมพุฒ : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนัฐพงษ์ พิมพุฒ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายคำใส พิมพุฒ : คนงานเครื่องสูบน้ำ
นายคำใส พิมพุฒ
คนงานเครื่องสูบน้ำ