โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปราณิสา  ไทยโคกสี : ผู้อำนวยการกองการศึกษา         ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
081-2615614
นายกฤษณะ วรรณศรี : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกฤษณะ วรรณศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางฉวีวรรณ ฤทธิลัน
นางฉวีวรรณ ฤทธิลัน
 
ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน     
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านดง
นายภาคิน วันละพงษ์
นายภาคิน วันละพงษ์
 
ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดง
นางสาวปารียา ชนะการี : เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปารียา ชนะการี
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวจุลจิลา แก้วมาตย์     : ครู อันดับ คศ.๑
นางสาวจุลจิลา แก้วมาตย์
ครู อันดับ คศ.๑
นางกระบวน ไชยศรี : ครู ชำนาญการ
นางกระบวน ไชยศรี
ครู ชำนาญการ
นางสาวเปรมฤดี ตรีศรี : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเปรมฤดี ตรีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุทโท : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ ศิริสุทโท
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุดมพร วงศ์แสน   : ผู้ดูแลเด็ก
นางอุดมพร วงศ์แสน
ผู้ดูแลเด็ก
นายยุทธศักดิ์ โครวัตร : ผช.จนท.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นายยุทธศักดิ์ โครวัตร
ผช.จนท.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นางสาวนุสรา คำโมง : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา คำโมง
ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจมาศ สายอ่อนตา : ผู้ดูแลเด็ก
นางเบญจมาศ สายอ่อนตา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ ฐานะ : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรพินท์ ฐานะ
ผู้ดูแลเด็ก
นางชลนี ไชยวาสน์ : ผู้ดูแลเด็ก
นางชลนี ไชยวาสน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทัชพร แสงหา : ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนันทัชพร แสงหา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกวรรณ จันพรม : คนงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวกนกวรรณ จันพรม
คนงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวทัศวรรณ คลังกลาง : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทัศวรรณ คลังกลาง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลทิพย์ คำหาแก้ว : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกมลทิพย์ คำหาแก้ว
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิรินภา วิโคตร : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิรินภา วิโคตร
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วรรณ ศิริภาค : ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพย์วรรณ ศิริภาค
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นายเด่นชัย นารินนทร์
นายเด่นชัย นารินนทร์
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง 
นางจินดา สมมาตย์
นางจินดา สมมาตย์
 
แม่บ้าน
ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายสมชาย โคตรสีกุล
นายสมชาย โคตรสีกุล
 
นักการภารโรง
ประจำ ศพด.ตำบลบ้านดง
นายวิเชียร คำโมง
นายวิเชียร คำโมง
 
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นางสมยง บึงลี
นางสมยง บึงลี
 
แม่บ้าน
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ
นายอนนท์  เจริณคูณ
นายอนนท์ เจริณคูณ
 
นักการภารโรง
ประจำ ศพด.บ้านหนองแต้ฯ