โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
พันจ่าเอกวสุพล มาอุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
093-7891126
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
090-8463980
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี  : หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนริศรา วงษ์ธานี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
097-4659153
 
นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวธิชาภรณ์ นามวงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
086-2463555
นายศิริศักดิ์ อินสา : ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิริศักดิ์ อินสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
099-0759397
นางสาวปราณิสา  ไทยโคกสี : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวปราณิสา ไทยโคกสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
081-2615614