โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  |  ผู้บริหาร  |  ส่วนราชการ  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์  เล่ห์กัน : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
จ่าสิบเอกอดุลศักดิ์ เล่ห์กัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
098-6317833
นายสุวิทย์  สังฆะสี : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายสุวิทย์ สังฆะสี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
098-1488458
นายโกสิน   รัฐวร : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายโกสิน รัฐวร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
093-3468836
นายทองสา  ดวงสมร : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
นายทองสา ดวงสมร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
 
084-5900746